Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 4, ст. 28 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 335/94-вр від 28. 12. 94, Ввр 1995, n 4, ст. 29 } { Із змінами, внесеними згідно із закон - страница 14

^ Стаття 17. (Дію статті 17 зупинено на 2003 рік згідно із
Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 )

( Дію статті 17 зупинено на 2002 рік згідно із

Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

( Дію статті 17 зупинено на 2001 рік згідно із

Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 )

( Дію статті 17 зупинено на 2000 рік в частині

зарахування сум податку на прибуток виключно до

бюджету територіальної громади на підставі

Закону N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000 )

Зарахування податку до бюджету


Податок зараховується до бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.

(Стаття 17 в редакції Закону N 349-IV від 24.12.2002)
^ Стаття 18. Спеціальні правила
18.1. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

18.2. У разі укладення договорів з нерезидентами не дозволяється включення до контракту податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов’язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів.

18.3. У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг). (Абзац перший пункту 18.3 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 349-IV від 24.12.2002) Правило, визначене цим пунктом, починає застосовуватися з календарного кварталу, наступного за кварталом, на який припадає офіційне опублікування переліку офшорних зон, встановленого Кабінетом Міністрів України. (Абзац другий пункту 18.3 статті 18 в редакції Закону N 349-IV від 24.12.2002)

Для цілей цього пункту під терміном “нерезиденти, що мають офшорний статус” розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. При існуванні договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку має послатися на наявність зазначеної виписки у поясненні до податкової декларації. (Пункт 18.3 статті 18 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 349-IV від 24.12.2002)

(Пункт 18.3 статті 18 в редакції Закону N 639/97-ВР від 18.11.97)
^ Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування
19.1. Суми податків на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарської діяльності за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку на прибуток в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим Законом.

19.2. Розмір зарахованих сум податку на прибуток з іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

19.3. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:

податок на капітал (майно) та приріст капіталу;

поштові податки;

податки на реалізацію (продаж);

інші непрямі податки незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових податків, чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав;

суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті).

19.4. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток провадиться за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України.
^ Стаття 20. Відповідальність платників податку
20.1. Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку у порядку та розмірах, визначених законом. (Пункт 20.1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000 — набирає чинності з 1 квітня 2001 року)

( Пункт 20.2 статті 20 виключено на підставі Закону

N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з

1 квітня 2001 року )


( Пункт 20.3 статті 20 виключено на підставі Закону

N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з

1 квітня 2001 року )


( Пункт 20.4 статті 20 виключено на підставі Закону

N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з

1 квітня 2001 року )


( Пункт 20.5 статті 20 виключено на підставі Закону

N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з

1 квітня 2001 року )


( Пункт 20.6 статті 20 виключено на підставі Закону

N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з

1 квітня 2001 року )


( Пункт 20.7 статті 20 виключено на підставі Закону

N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з

1 квітня 2001 року )


1891970547415632.html
1892013298224289.html
1892255330764939.html
1892337281459445.html
1892499480808332.html